سخن مدیر عامل

خط مشی کيفيت

شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی تعطيلات با بيش از چهار دهه سابقه و 45 نفر پرسنل متخصص و مجرب ٬ مجری و ارائه کننده کليه خدمات بين المللی مسافرتی و جهانگردی، خط مشی کيفيت خود را به شرح زير اعلام

می نمايد :

  1. ارتقاء کيفيت و سرعت در ارائه خدمات مسافرتی و جهانگردی

  2. افزايش رضايت و جلب اعتماد مسافرين

  3. اشاعه و گسترش فرهنگ ايرانگردی و جهانگردی

  4. توجه بيشتر به اقدامات پيشگيرانه به منظور بهبود عملکرد فرايندها

  5. افزايش رضايتمندی    کارکنان ،از طريق بهبود مهارتها و ارتقای دانش فنی کارکنان و نيز اجرای سيستم های ارزيابی عملکرد

  6. ايجاد سيستم پيشنهادات در راستای بهبود مشارکت کارکنان

  7. تعهد به بهبود مستمر

  8. شناسايي عوامل موثر بر کيفيت  

  9. رعايت الزامات مراجع قانونی و معتبر ملی و بين المللی

 

اين خط مشی جهت اطلاع همگان و کليه طرفهای ذينفع منتشر می گردد و با اعتقاد راسخ به اهداف فوق کليه امکانات و منابع لازم برای رسيدن به آنها را به کار خواهيم برد و در مقاطع زمانی مشخص سيستم را جهت کارايي

هر چه بيشتر مورد بازنگری قرار داده و با مساعی و مشارکت جمعی موجبات اثر بخشی اين سيستم را فراهم می نماييم.

 

مسئوليت حسن اجراي اين نظام به عهده اينجانب است و کليه کارکنان نسبت به کيفيت انجام فعاليتهای خود مسئول هستند.

 

 

                                                                                                                                                      با تشکر – داود فرزانه

                                                                                                                                                              مدیر عامل

برچسب ها {{item}}